Sermon 29 May 2022 Choice of a Lifetime (Matthew 7:21-29 ESV)

by Rev Lam Kuo Yung | https://youtu.be/Jgx-iiMn9hE?t=2731